Sekcja Finansowa

Sekcja Finansowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ma swoją siedzibę przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 34 3724 200.

Do zadań Sekcji Finansowej należy prowadzenie spraw finansowych w szczególności:

 • przeprowadzanie rozliczeń finansowych z dostawcami i odbiorcami;
 • prowadzenie kasy MOPS;
 • prowadzenie analitycznej i syntetycznej księgowości w zakresie wydatków i dochodów oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • sporządzanie list płac i innych rozliczeń, dotyczących wynagrodzeń pracowników;
 • sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • prowadzenie ewidencji planu dochodów i wydatków w szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych MOPS z realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
 • opracowywanie projektu planu finansowego MOPS w zakresie zadań własnych i zleconych, przy współpracy komórek organizacyjnych MOPS;
 • opracowywanie oraz składanie w Urzędzie Miasta Częstochowy, na wniosek komórek organizacyjnych MOPS wniosków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 • sporządzanie okresowych analiz z wykonania planu finansowego MOPS;
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych;
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.