Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz.721 z późn. zm.). Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa z życiu społecznym.

Do zadań realizowanych przez MOPS w ramach rehabilitacji społecznej ze środków PFRON należy:

  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i ośrodki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Z dofinansowania ze środków przyznanych na realizację zadań wyszczególnionych w pkt.1,2,3 skorzystać mogą osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie miasta Częstochowy, których niepełnosprawność potwierdzona została prawomocnym orzeczeniem:

  • o zakwalifikowaniu, przez zespoły orzekające o niepełnosprawności do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lekarza orzecznika ZUS o całkowitej tub częściowej niezdolności do pracy (art.5 ww. ustawy),
  • o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Na mocy przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 96 poz.861 . z późn. zm.):

  • zgodnie z § 4. o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji, sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem założenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem Funduszu
  • zgodnie z § 5. ust.1 pkt 2. o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.